clock
logo
banner-search

ทัวร์ไต้หวันไทเป

ทัวร์ไต้หวันไทเป 2 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ไต้หวัน อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190079
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,นั่งรถไฟโบราณชมความงาม ป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซาน,ชมฟาร์มแกะชิงจิง สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน,พักโรงแรม 4 ดาว ตลอดเส้นทาง
หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,ชมป่าสนพันปี,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจัง,วัดกวนอู,ฟาร์มแกะชิงจิง,SKYWALK,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101,อุทยานเย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน,MITSUI OUTLET
4 ดาว
เดินทางช่วง
18 ม.ค. - 22 ม.ค. 63
 China Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.

ไต้หวัน เถาหยวน ไทเป 6 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD200001
อาบน้ำแร่ในห้องพัก ดื่มด่ำกับความผ่อนคลาย,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,นั่งรถไฟโบราณ,ไทเป,ชมวัดเหวินอู,วัดพระถังซัมจั๋ง,พักโรงแรม 4 ดาวตลอดเส้นทาง
ฟาร์มแกะชิงชิ้ง,SKY WALK,วัดเหวินอู,นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะเลสาบสุริยันจันทรา,เมืองเจียอี้,หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101,ล่องเรือชมความงามที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา,นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,ชมป่าสนพันปี,นั่งรถไฟโบราณ,ซีเหมินติง,อุทยานเย่หลิว
4 ดาว
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 16 เม.ย. 63
 EVA Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,800 บ.