clock
logo
banner-search

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน 1 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ไต้หวัน เถาหยวน ไทเป 6 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD200001
อาบน้ำแร่ในห้องพัก ดื่มด่ำกับความผ่อนคลาย,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,นั่งรถไฟโบราณ,ไทเป,ชมวัดเหวินอู,วัดพระถังซัมจั๋ง,พักโรงแรม 4 ดาวตลอดเส้นทาง
ฟาร์มแกะชิงชิ้ง,SKY WALK,วัดเหวินอู,นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะเลสาบสุริยันจันทรา,เมืองเจียอี้,หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101,ล่องเรือชมความงามที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา,นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,ชมป่าสนพันปี,นั่งรถไฟโบราณ,ซีเหมินติง,อุทยานเย่หลิว
4 ดาว
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 16 เม.ย. 63
 EVA Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,800 บ.