clock
logo
banner-search

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ไต้หวัน อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190079
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,นั่งรถไฟโบราณชมความงาม ป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซาน,ชมฟาร์มแกะชิงจิง สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน,พักโรงแรม 4 ดาว ตลอดเส้นทาง
หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,ชมป่าสนพันปี,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจัง,วัดกวนอู,ฟาร์มแกะชิงจิง,SKYWALK,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101,อุทยานเย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน,MITSUI OUTLET
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.